محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

مشاغل سخت و زيان :
كار‌هاي سخت و زيان آور كار‌هايي است كه در آن عوامل فيزيكي ، ‌شيميايي ، ‌مكانيكي ، ‌بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد . بيمه شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا بيست و پنج سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كار‌هاي سخت و زيان آور را داشته باشند بدون شرط سني مي توانند در خواست بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند . تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل بر حسب در خواست كارگر ، كارفرما ، تشكل‌ها ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در هر كارگاه با بررسي سوابق ، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و با تاييد توسط كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي گيرد .
 عملكرد آماري كميته مذكور در سال 90 : تعداد كل متقاضيان استفاده از آئين نامه اجرايي مذكور در سال گذشته2641 تقاضا بوده كه طي81 جلسه كليه تقاضاها بررسي گرديده اند تعداد مشاغل كارگران بررسي شده در كميته بدوي استان 1230 عنوان شغلي بوده كه تعداد كل كارگرانيكه مشاغل آنان مورد بررسي قرار گرفته 2692نفر بوده اند از اين تعداد متقاضيان استفاده از آئين نامه مذكور در سال گذشته 2368 نفر مورد تأئيد قرار گرفته اند و تعداد پرونده هاي ارجاع شده به سازمان تأمين اجتماعي 2582پرونده بوده است .