محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

مشاغل سخت و زيان آور :
كار‌هاي سخت و زيان آور كار‌هايي است كه در آن عوامل فيزيكي ، ‌شيميايي ، ‌مكانيكي ، ‌بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد . بيمه شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا بيست و پنج سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كار‌هاي سخت و زيان آور را داشته باشند بدون شرط سني مي توانند در خواست بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند . تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل بر حسب در خواست كارگر ، كارفرما ، تشكل‌ها ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در هر كارگاه با بررسي سوابق ، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و با تاييد توسط كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي گيرد .