محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

 

اهم گزارش عملکرد فعالیتهای مدیریت باغبانی در نه ماهه سال 1389
1-     طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار :
بمنظور کمک به توسعه باغات جدید در سطح 3560 هکتار(تهیه نهال قلمه وپیوندک سالم ومرغوب، آزمون خاک باغات ، تهیه مواد جاذب الرطوبه وخرید کودهای ماکرو میکرو و...) پيش بيني گرديده واعتبارات مصوب آن  در سال 89مبلغ 2000میلیون ریال بوده كه تاكنون 75 درصدتخصيص داشته است و پيشرفت فيزيكي 45 درصد بوده است لازم به ذكر است كه بيشتر عمليات اجرايي اين طرح در سه ماهه چهارم سال يعني در فصل كاشت صورت ميگيرد .
2-     طرح اصلاح ونوسازی باغات موجود :
اين طرح با هدف کمک به اصلاح وبهسازی باغات درجه 2 و3 به مساحت2342 هکتار درسطح باغات میوه استان به مرحله اجرا گذاشته شده واعتبارات مصوب آن در سال 89مبلغ 500 میلیون ریال بوده كه تاكنون 75 درصدتخصيص و پيشرفت فيزيكي داشته است وعمليات اجرايي آن شامل:
الف - اصلاح باغات درجه دو شامل تغییر ارقام باروش سرشاخه کاری وجوان سازی ، مشارکت درانجام عملیات اصلاح وتربیت (هرس فرم وباردهی) درختان ، مشارکت در اصلاح ساختار بستر باغات (مدیریت کف باغ) در سطح 1642 هكتار
ب-جایگزینی باغات درجه 3 شامل مشاركت وکمک به واکاری وجايگزيني مجددباغات قديمي وسنتي با تأمین نهالهای مرغوب وتجاری در سطح 700 هكتار
ج – مشاركت در تغذیه باغات شامل تهیه کودهای میکرو وهمچنین کودهای آلی وزیستی جهت تولید محصولات ارگانیک درباغات الگویی ، انجام آزمون خاك ، برگ وميوه باغات به منظور اصلاح روشهاي تغذيه باغات وبهينه سازي كودهاي مصرفي ، جمع آوري اطلاعات باغات وصدور شناسنامه باغ ، مشاركت در احداث باغات مادري والگويي پايلوت در اراضي دولتي وشخصي ، ارائه خدمات فني ومهندسي جهت ارتقاء آگاهي ومهارتهاي فني بهره برداران وكارشناسان مربوطه
 
 
 
3-     طرح اصلاح واحیاء گل وگیاهان زینتی ، دارویی ، زعفران وقارچ خوراکی :
اين طرح با هدف کمک به توسعه واحدهای جدید وقدیمی در سطح 45.5 هکتار(تهیه پایه های اصلاح شده وهیبرید گل واسپان قارچ و مواد آنتی استرس ، کودهای آلی وبیولوژیک بمنظور تولید محصولات سالم وارگانیک و تهیه بذر و نهال گیاهان دارویی جهت گاشت در مزارع الگویی) ارائه خدمات فني ومهندسي جهت ارتقاء آگاهي ومهارتهاي فني بهره برداران وكارشناسان  محصولات گلخانه اي
اعتبارات مصوب اين طرح درسال 89 مبلغ 300 ميليون ريال است كه تاكنون 75 درصد تخصيص داشته وعمليات اجرايي آن درحال انجام است
 
4-     احداث شهرک تولیدات گلخانه خرم آباد :
 پیشرفت فیزیکی زیرساخت های آن 98 درصد است اعتبارات مصوب طرح درسال 89 مبلغ 5500 ميليون ريال است كه تاكنون 100درصد تخصيص داشته وعمليات اجرايي ساخت سازه هاي آن درحال انجام است
5-     طرح احداث شهرکهای تولیدات گلخانه ای شهرستانها :
- اعتبار مصوب 6000 میلیون ريال وتخصیص آن 75 درصد(4500 میلیون ريال) و  پیشرفت فیزیکی آن بشرح زیر می باشد :
- احداث شهرک تولیدات گلخانه ای شهرستان پلدختردر سطح20 هکتار(ایجاد زیرساختها ی لازم تاکنون 48درصد)
- احداث شهرک تولیدات گلخانه ای شهرستان کوهدشت در سطح10 هکتار(ایجاد زیرساختها ی لازم تاکنون 54 درصد)
- احداث شهرک تولیدات گلخانه ای شهرستان الیگودرزدر سطح30 هکتار ( خريد زمین و مطالعات طرح حدود 6  درصد)
 
 
 
 
6-     طرح ملی توسعه واصلاح باغات زیتون :
الف –پروژه بهسازی اصلاح باغات زیتون شامل توسعه باغات جديد ، هرس باغات، تغذيه کمک به آزمون خاک ، نگهداری واصلاح وتکمیل باغ مادری ، نگهداری باغات سازگاری تی . سی . پی (فائو) در سطح 500 هكتار با اعتبارات مصوب اين طرح درسال 89 مبلغ 1293.6 ميليون ريال است كه تاكنون 45 درصد تخصيص و پيشرفت فيزيكي داشته و عمليات اجرايي آن همچنان ادامه دارد .
7- طرح توسعه باغات (طوبی) :
در راستای برنامه توسعه چهارم توسعه در سال 89 سطح موردعمل 3560 هکتار توسعه باغ جدیداست که پس از بررسی درخواست متقاضی شامل بازدید از عرصه ومنابع آبی طرح ، تشکیل پرونده وطی مراحل اداری آن ، احداث باغ ومعرفی به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات مورد نیاز این طرح بمنظور کمک به متقاضیان احداث باغ جهت استفاده از تسهیلات بانکی یارانه دار برای جبران بخشی از هزینه های احداث وحصارکشی باغات جدید می باشد .
تعداد طرح مصوب تاکنون
سطح طرحهای مصوب ومعرفی شده به بانک عامل تاکنون
هکتار
میزان تسهیلات مورد نیاز ومعرفی شده به بانک عامل
میلیون ریال
200
417
9439
 
 
8-     بیمه محصولات باغی :
سطح مصوب بیمه در سال 88
در صد تحقق
ملاحظات
1200هکتار
56
(680 هکتار)
روند بیمه باغات ادامه دارد
 
9- سطح زير كشت محصولات باغي استان تا سال89- 1388 حدود 54388 هكتار است كه از اين سطح 30337 هكتار آن باروروميزان. 175000 تن محصول برداشت مي گردد .
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

 

جمعیت دام استان به تفکیک شهرستان بر اساس واحد دامی و راس در سال 1386
 
رديف
شهرستان
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گاو گوساله بومی
گاو و گوساله دورگ
گاو گوساله اصيل
گاو ميش
تك سميان
جمع كل
راس
واحد دامی(1)
راس
واحد دامی
(75/0)
راس
واحد دامی (4)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/9)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/4)
راس
واحد دامی
1
 
خرم آباد
798810
798810
421362
316021
29600
118400
31700
206050
4500
42750
 
 
11000
49500
1296972
1531531
2
 
بروجرد
266477
266477
32756
24567
5000
20000
32800
213200
10000
95000
700
4550
4050
18225
351783
642019
3
 
اليگودرز
619424
619424
397878
298409
12900
51600
23600
153400
4200
39900
-
 
14640
65880
1072642
1228613
4
 
نور آباد
269489
269489
115616
86712
18100
72400
11300
73450
700
6650
 
 
6730
30285
421935
538986
5
 
كوهدشت
356592
356592
202975
152231
14400
57600
3300
21450
800
7600
 
 
4790
21555
582857
617028
6
 
الشتر
273825
273825
74850
56138
8500
34000
22800
148200
1400
13300
 
 
4060
18270
385435
543733
7
 
دورود
202751
202751
82750
62062
6920
27680
14400
93600
1500
14250
 
 
2500
11250
310821
411593
8
 
ازنا
207822
207822
52801
39601
320
1280
13900
90350
1100
10450
-
 
3350
15075
279293
364578
9
 
پلدختر
256080
256080
231552
173664
13200
52800
1470
9555
80
760
80
520
3440
15480
505902
508859
10
 
استان
3251270
3251270
1612540
1209405
108940
435760
155270
1009255
24280
230660
780
5070
54560
245520
5207640
6386940
 
 
 
 
 
 
 
جمعیت دام استان به تفکیک شهرستان بر اساس واحد دامی و راس در سال 1387
 
رديف
شهرستان
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گاو گوساله بومی
گاو و گوساله دورگ
گاو گوساله اصيل
گاو ميش
تك سميان
جمع كل
راس
واحد دامی(1)
راس
واحد دامی
(75/0)
راس
واحد دامی (4)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/9)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/4)
راس
واحد دامی
1
 
خرم آباد
797400
797400
421000
315750
25700
102800
34800
226200
4800
45600
-
-
11200
50400
1294900
1538150
2
 
بروجرد
267000
267000
32720
24540
4600
18400
35900
233350
10430
99085
700
4550
4200
18900
355550
665825
3
 
اليگودرز
618500
618500
397500
298125
12200
48800
26300
170950
4300
40850
-
-
14900
67050
1073700
1244275
4
 
نور آباد
268500
268500
115600
86700
17300
69200
12300
79950
750
7125
-
-
7200
32400
421650
543875
5
 
كوهدشت
356000
356000
202700
152025
14100
56400
3440
22360
880
8360
-
-
4850
21825
581970
616970
6
 
الشتر
273440
273440
74600
55950
7000
28000
24400
158600
1480
14060
-
-
4150
18675
385070
548725
7
 
دورود
203400
203400
82600
61950
6100
24400
15700
102050
1570
14915
-
-
2600
11700
311970
418415
8
 
ازنا
207300
207300
52700
39525
1610
6440
14300
92950
1180
11210
-
-
3500
15750
280590
373175
9
 
پلدختر
256500
256500
231500
173625
12700
50800
2100
13650
90
855
100
650
3640
16380
506630
512460
10
 
استان
3248040
3248040
1610920
1208190
101310
405240
168240
1093560
25480
242060
800
5200
56240
293580
5211030
6495870
 
 
 
 
 
 
جمعیت دام استان به تفکیک شهرستان بر اساس واحد دامی و راس در سال 1388
 
رديف
شهرستان
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گاو گوساله بومی
گاو و گوساله دورگ
گاو گوساله اصيل
گاو ميش
تك سميان
جمع كل
راس
واحد دامی(1)
راس
واحد دامی
(75/0)
راس
واحد دامی (4)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/9)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/4)
راس
واحد دامی
1
 
خرم آباد
797000
797000
420400
315300
24500
98000
37500
243750
5000
47500
-
-
11600
52200
1296000
1553750
2
 
بروجرد
266000
266000
32500
24375
4200
16800
38500
250250
11000
104500
720
4680
4400
19800
357320
686405
3
 
اليگودرز
618000
618000
396800
297600
11300
45200
28000
182000
4500
42750
-
-
15300
68850
1073900
1254400
4
 
نور آباد
268000
268000
115200
86400
16000
64000
13000
84500
810
7695
-
-
7350
33075
420360
543670
5
 
كوهدشت
355000
355000
202400
151800
13000
52000
3700
24050
920
8740
-
-
5000
22500
580020
614090
6
 
الشتر
272500
272500
74500
55875
6200
24800
26000
169000
1550
14725
-
-
4300
19350
385050
541200
7
 
دورود
202300
202300
82400
61800
5500
22000
17000
110500
1650
15675
-
-
2700
12150
311550
424425
8
 
ازنا
206500
206500
52540
39405
1530
6120
15400
100100
1230
11685
-
-
3600
16200
280800
380010
9
 
پلدختر
255200
255200
231000
173250
12000
48000
2110
13715
100
950
100
650
3700
16650
504210
508415
10
 
استان
3241500
3241500
1607740
1205805
94230
376920
181210
1177865
26760
254220
820
5330
57950
260775
5210210
6522415
 
 
 
 
 
 
 
جمعیت دام استان به تفکیک شهرستان بر اساس واحد دامی و راس در سال 1388
 
رديف
شهرستان
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گاو گوساله بومی
گاو و گوساله دورگ
گاو گوساله اصيل
گاو ميش
تك سميان
جمع كل
راس
واحد دامی(1)
راس
واحد دامی
(75/0)
راس
واحد دامی (4)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/9)
راس
واحد دامی (5/6)
راس
واحد دامی (5/4)
راس
واحد دامی
1
 
خرم آباد
795000
795000
419300
314475
23500
94000
39200
254800
5400
51300
-
-
11600
52200
1294000
1561775
2
 
بروجرد
265500
265500
32300
24225
4000
16000
41700
271050
11500
109250
850
5525
4400
19800
360150
711350
3
 
اليگودرز
616000
616000
395700
296775
10300
41200
30000
195000
4800
45600
-
-
15200
68850
1072000
1263425
4
 
نور آباد
267000
267000
114800
86100
14500
58000
14500
94250
950
9025
-
-
7350
33075
419100
547450
5
 
كوهدشت
354000
354000
202000
151500
11900
47600
4000
26000
500
4750
-
-
5000
22500
577400
606350
6
 
الشتر
272000
272000
74100
55575
5700
22800
27800
180700
1700
16150
-
-
4300
19350
385600
566575
7
 
دورود
201500
201500
82000
61500
5000
20000
18200
118300
1800
17100
-
-
2700
12150
311200
430550
8
 
ازنا
206000
206000
52200
39150
1400
5600
16500
107250
1300
12350
-
-
3600
16200
281000
386550
9
 
پلدختر
254200
254200
230500
172875
11000
64000
2400
15600
150
1425
-
-
2700
16650
500950
504750
10
 
استان
323200
3231200
10602930
1202175
87300
349200
194300
1262050
28100
266950
850
5525
57950
260775
5202600
6578775
 
 
 
 
 
 
 
 
توليد شير به تفكيك نوع دام و شهرستانهاي استان لرستان در سال 87
 
ردیف
شهرستان
شیر تولیدی (تن)
گوسفند
بز
گاو بومی
دورگ
اصیل
گاومیش
جمع شیر تولیدی (تن)
1
بروجرد
1600
500
700
45500
28500
500
77300
2
خرم اباد
4800
4700
3500
37500
13500
-
64000
3
الیگودرز
3800
5600
1500
29500
13000
-
53400
4
الشتر
1700
1200
1100
29500
4000
-
37500
5
دورود
1200
1300
1000
19500
4000
-
27000
6
نوراباد
2250
2400
2550
13800
2400
-
23400
7
ازنا
1250
800
50
17000
3100
-
22200
8
کوهدشت
1200
3200
1600
5500
2500
-
14000
9
پلدختر
1600
3700
1500
1900
350
-
9050
10
استان
19400
23400
13500
199700
71350
500
327850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیش بینی توليد شير به تفكيك نوع دام و شهرستانهاي استان لرستان در سال 86
 
ردیف
شهرستان
شیر تولیدی (تن)
گوسفند
بز
گاو بومی
دورگ
اصیل
گاومیش
جمع شیر تولیدی (تن)
1
خرم اباد
4820
4660
3600
35500
12450
-
61030
2
بروجرد
1620
500
800
42000
26850
450
72220
3
الیگودرز
3820
5580
1600
27500
12100
-
50600
4
نوراباد
2240
2340
2600
12500
2050
-
21730
5
کوهدشت
1180
3140
1700
5000
2200
-
13220
6
الشتر
1690
1160
1200
27500
3720
-
35270
7
دورود
1250
1300
1050
18100
3980
-
25680
8
ازنا
1280
810
60
16700
2900
-
21750
9
پلدختر
1580
3610
1550
1200
250
-
9190
10
استان
19480
23100
14160
186000
66500
450
310690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
جدول تولید گوشت قرمز به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال 85
 
 
 
رديف
شهرستان
گوسفند
(تن)
بز
(تن)
گاو بومي
(تن)
گاو دورگ (تن)
گاو اصيل (تن)
گاوميش (تن)
جمع گوشت قرمز توليدي (تن)
1
خرم آباد
6400
2330
1330
2080
650
-
12790
2
بروجرد
2150
195
205
2230
1850
100
6730
3
اليگودرز
4980
2310
600
1750
730
-
10370
4
دلفان
2950
680
930
795
95
-
5450
5
كوهدشت
2840
1210
620
255
145
-
5070
6
سلسله
2400
445
415
1330
210
-
4800
7
دورود
1630
495
310
1390
255
-
4080
8
ازنا
1670
310
10
1190
190
-
3370
9
پلدختر
2050
1360
505
95
5
25
4040
10
جمع
27070
9335
4925
11115
4130
125
56700
 
 
 
 
 
 
 
  
جدول تولید گوشت قرمز به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال 86
 
رديف
شهرستان
گوسفند
(تن)
بز و بزغاله
(تن)
گاو بومي
(تن)
گاو دورگ (تن)
گاو اصيل (تن)
گاوميش (تن)
جمع گوشت قرمز توليدي (تن)
1
خرم آباد
5640
2220
1600
3100
510
-
13070
2
بروجرد
2010
185
35
3260
1130
52
6672
3
اليگودرز
4450
2105
770
2210
500
-
10035
4
دلفان
2720
640
1010
960
70
-
5400
5
كوهدشت
2500
1115
750
370
110
-
4845
6
سلسله
2130
375
460
1410
180
-
4555
7
دورود
1430
430
375
1330
160
-
3725
8
ازنا
1300
265
23
1260
130
-
2978
9
پلدختر
1830
1135
677
125
10
3
3780
10
جمع
24010
8470
5700
14025
2800
55
55060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول تولید گوشت قرمز به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال 87
 
رديف
شهرستان
گوسفند
(تن)
بز و بزغاله
(تن)
گاو بومي
(تن)
گاو دورگ (تن)
گاو اصيل (تن)
گاوميش (تن)
جمع گوشت قرمز توليدي (تن)
1
خرم آباد
5660
2250
1550
3400
750
-
13610
2
اليگودرز
4400
2200
700
2400
550
-
10250
3
بروجرد
2000
200
30
3500
1200
60
6990
4
دلفان
2750
650
950
1100
100
-
5550
5
سلسله
2100
400
450
1650
250
-
4850
6
كوهدشت
2500
1150
700
430
120
-
4900
7
دورود
1450
450
300
1500
200
-
3900
8
پلدختر
1830
1150
650
150
17
3
3800
9
ازنا
1310
270
20
1400
150
-
3150
10
جمع
24000
8720
5350
15530
3337
63
57000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توليد شير به تفكيك نوع دام و شهرستانهاي استان لرستان در سال 89
 
ردیف
شهرستان
شیر تولیدی (تن)
گوسفند
بز
گاو بومی
دورگ
اصیل
گاومیش
جمع شیر تولیدی (تن)
درصد
1
بروجرد
1860
600
900
48900
30400
450
83110
81/22
2
خرم اباد
5550
5450
3950
42750
16600
-
74250
38/20
3
الیگودرز
4450
6400
2050
31900
13800
-
58600
08/16
4
الشتر
1950
1400
1450
33000
4300
-
42100
55/11
5
دورود
1450
1500
1350
21000
4250
-
29550
11/8
6
نوراباد
2600
2900
2850
15000
2550
-
25900
11/7
7
ازنا
1550
1000
300
18300
3250
-
24400
70/6
8
کوهدشت
1350
3650
1950
6000
2650
-
15600
28/4
9
پلدختر
2040
4300
1850
2200
500
-
10890
99/2
10
استان
22800
27200
16650
219000
78300
450
364400
 
 
 
 
 
جدول تولید گوشت قرمز به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال 88
 
رد
يف
شهرستان
گوسفند
(تن)
بز و بزغاله
(تن)
گاو و گوساله بومي
(تن)
گاو و گوساله دورگ (تن)
گاو و گوساله  اصيل (تن)
گاوميش (تن)
جمع گوشت قرمز توليدي (تن)
1
خرم آباد
5550
2300
1470
3890
620
-
13830
2
بروجرد
2000
225
26
4110
1365
61
7787
3
اليگودرز
4400
2180
690
2740
580
-
10590
4
دلفان
2700
675
920
1250
90
-
5635
5
كوهدشت
2500
1160
690
460
140
-
4950
6
سلسله
2150
390
410
1790
230
-
4970
7
دورود
1450
455
340
1680
210
-
4135
8
ازنا
1250
280
18
1590
159
-
3297
9
پلدختر
1850
1170
600
176
10
-
3806
10
جمع
23850
8835
5164
17686
3404
61
59000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توليد شير به تفكيك نوع دام و شهرستانهاي استان لرستان در سال 88
 
ردیف
شهرستان
شیر تولیدی (تن)
گوسفند
بز
گاو بومی
دورگ
اصیل
گاومیش
جمع شیر تولیدی (تن)
1
بروجرد
1850
550
650
47500
29800
450
80800
2
خرم اباد
5350
5200
3300
41500
16214
-
71564
3
الیگودرز
4300
6100
1450
31000
13500
-
56350
4
الشتر
1850
1300
1150
32000
4200
-
40500
5
دورود
1350
1400
990
20300
4150
-
28190
6
نوراباد
2500
2700
2450
14600
2500
-
24750
7
ازنا
1450
900
46
17800
3200
-
23396
8
کوهدشت
1300
3450
1550
5800
2600
-
14700
9
پلدختر
1800
4100
1350
2100
400
-
9750
10
استان
21750
25700
12936
212600
76564
450
350000
 
 
 
 
 
 
جدول تولید گوشت قرمز به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال 89
 
رد
يف
شهرستان
گوسفند
(تن)
بز و بزغاله
(تن)
گاو و گوساله بومي
(تن)
گاو و گوساله دورگ (تن)
گاو و گوساله  اصيل (تن)
گاوميش (تن)
جمع گوشت قرمز توليدي (تن)
درصد
1
خرم آباد
5600
2300
1450
4100
700
-
14150
20/23
2
بروجرد
2000
250
25
4300
1400
70
8045
19/13
3
اليگودرز
4500
2200
730
2900
650
-
10980
00/18
4
دلفان
2750
700
900
1300
100
-
5750
43/9
5
كوهدشت
2550
1200
680
500
150
-
5080
33/8
6
سلسله
2200
400
400
1900
300
-
5200
52/8
7
دورود
1500
470
335
1800
250
-
4355
14/7
8
ازنا
1300
300
20
1700
200
-
3520
77/5
9
پلدختر
1900
1200
600
200
20
-
3920
43/6
10
جمع
24300
9020
5140
18700
3770
70
61000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

 

گزارش اجمالی برخی از برنامه ها و پروژه های شاخص زنان روستایی وعشایری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه توسعه اشتغالات خانگی

در راستای رسیدن به اهداف بهبود درآمد و خودکفایی خانوار روستایی و همچنین  عنایت به وضعیت نامناسب اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی، لزوم رسیدگی همه جانبه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی و اشتغالزایی را برای آنان بسیار مهم جلوه گر ساخته است. در این زمینه توسعه اشتغالات خرد خانگی که موجبات افزایش در آمد خانوار روستایی، ایجاد شغل، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر را بدنبال دارد توانسته است فرصتهای شغلی مناسبی را در اختیار جوانان، دختران و زنان روستایی قرار دهد.

فعالیتهای خرد خانگی که می توان برشمرد نظیر، پرورش مرغ بومی، پرورش بوقلمون گوشتی، بسته بندی حبوبات و محصولات کشاورزی، فرآوری محصولات کشاورزی ( باغی، زراعی، لبنی) ، کشت و توسعه گیاهان دارویی، کشت زعفران و ...

در همین راستا طی دو سال گذشته 18 مورد اشتغال خرد خانگی الگو سازی و ترویج شده است.

آموزش مهارتی و ترویجی

تواناسازی زنان روستایی و عشایری برای اجرای پروژه های اقتصادی، اجتماعی روستا میسر نخواهد شد مگر در سایه ارائه آموزشهای مورد نیاز و افزایش دانش و مهارت در زمینه مشاغل زنان روستایی که این مهم تنها با اجرای دوره های فنی و حرفه ای که سالانه توسط این مدیریت صورت می پذیرد، تحقق می یابد که در زمینه های مختلفی برای زنان روستایی و عشایری برگزار می گردد در همین راستا طی دو سال گذشته تعداد 60 دوره فنی و حرفه ای با شرکت 1200 نفر از زنان روستایی در سطح استان برگزار شده است. علاوه بر آن آموزشهای ترویجی برای 3008 نفر از زنان در زمینه های مختلف برگزار شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ترویج مرکز رشد و کارآفرینی

با در نظر گرفتن کارآفرینی بعنوان یک عامل حیاتی ، که مهمترین آن یعنی توانا سازی است موانع شاغلان پنهان جامعه روستایی که دارای فعالیتهای متنوع و متعدد در بخش کشاورزی می باشند از بین خواهد رفت . زنان و دختران روستایی خلاق وکارآفرین نیازمند آموزش و مشاوره در جهت بهبود فرایند تولیدات کشاورزی و اقتصادی روستایی می باشند تا بتوانند روحیه خودباوری و دستاوردگرایی رد توسعه یک محصول با فرایند قابل عرضه را رشد دهند . پروش استعداد کارآفرینی و ایده های نو ، از طریق ایجاد موسسات کوچک و متوسط و متوسط ، ساخت کسب و کارهای کوچک را مهیا می نماید. فرایند عملیات کارآفرینی ابتدا با شناسایی و ارزیابی ایده شروع و سپس با برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه مشاوره های لازم ب گروههای صاحب ایده کارآفرینی ، توسط متخصصین مربوطه و در نهایت حمایت برای راه اندازی کشب و کار مورد نظر ادامه خواهد داشت . این پروسه در سال جاری با ارزیابی ایده های ارائه شده و تشکیل سه خوشه کارآفرینی با عناوین ، فراوری و بسته بندی محصولات کشاورزی نظر حبوبات ، بسته بندی و توسعه کشت گیاهان دارویی ، توسعه و کشت زعفران منجر به تاسیس سه شرکت تعاونی ترویج کارآفرینی در شهرستانهای خرم آباد ، پلدختر ، سلسله شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه تله فود

در سال 1387 طرحی برای استفاده از اعتبارات فائو که تحت عنوان طرح تله فود به کشورهای عضو اعطاء میکند توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان طرحی با عنوان پرورش بوقلمون گوشتی جهت زنان روستایی تدوین گردید که پس از طی مراحل اداری در وزارتخانه و دفتر فائو در تهران تصویب شده در سال 1389 در روستای مورانی از توابع شهرستان پلدختر به اجرا درآمد لذا مبلغ 10 هزار دلار از محل اعتبارات دفتر نائو برای این منظور اختصاص یافت که در این راستا با شرکت 15 نفر از زنان روستای مورانی مبلغ ذکر شده جهت احداث جایگاه و پرورش بوقلمون گوشتی هزینه گردید.

 

 

 

 

 

 

ردیف
                        شهرستان
 عنوان آمار
خرم آباد
بروجرد
الیگودرز
دورود
ازنا
الشتر
نورآباد
کوهدشت
پلدختر
چگنی
جمع استان
1
مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی (تعداد )
12
5
6
5
4
3
6
6
4
2
53
2
شرکتهای خدمات مشاوره ای
(تعداد)
46
12
8
8
3
12
6
13
9
15
132
3
سربازان (نفر)
14
9
12
4
4
6
8
14
5
6
82
4
مددکاران ترویجی (نفر)
194
155
116
75
66
59
126
129
42
66
1028
5
صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی (مورد )
1
5
2
1
3
4
1
1
3
2
23
6
سایت طرح تسریع (مورد)
18
9
19
12
-
6
7
15
13
3
103
7
سایت های FFS (مورد)
2
3
1
1
1
-
1
-
-
-
9
8
واحدهای الگویی زنان (مورد)
2
2
2
-
-
3
1
1
2
-
13
9
نظام صنفی (مورد)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
9
10
دفاتر ICT روستایی همکار با مدیریت ترویج (تعداد)
15
46
17
27
30
30
25
23
16
12
241
10 آمار پایه از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی لرستان ( 9 / 12 /89 )

 

                  

 

 

 

 

 

یکی از پروژه های زنان روستایی تحت عنوان صندوق اعتبارات خرد میباشد و می تواند با ایجاد شرایط مناسب جهت دسترسی زنان روستایی به عوامل تولید و سرمایه شده و منابع مالی فراهم شده از طریق پس اندازهای خرد زنان روستایی در راستای تولید ثمربخش باشد . بدین ترتیب که این صندوقها با تحت پوشش قرار دادن زنان و دختران روستایی بعنوان اعضاء صندوق اعتباری خرد می توانند طبق ضوابط معین شده از سوی اعضاء اقدام به پرداخت تسهیلات خرد نمایند که در نهایت این وامهای کوچک در مسیر فعالیتهای درآمدزا تبدیل به اشتغال ، درآمد ، تولید و خودکفایی میگردد . در حال حاضر در سطح استان 23 صندوق اعتباری خرد زنان روستایی تشکیل شده که اهداف ذکر شده را تحقق بخشیده است .

 

محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

توجيه مكاني براي احداث مزرعه پرورش ماهيان سردآبي به صورت منفرد:
منابع آبي و محل هاي مناسب پرورش ماهي قزل آلا ي رنگين كمان بيشتر در ارتفاعات 300 تا 2000 متري سطح درياهاي آزاد و در كشور ما در دامنه رشته كوه هاي زاگرس و البرز در مناطق غربي ،مركزي ، جنوب غربي و شمال كشور واقع شده اند و استان لرستان داراي استعدادهاي بيشتري در زمينه تكثير و پرورش ماهيان سردآبي در مناطق غربي كشور مي باشد .
مكان يابي :
 اين فعاليت يكي از حساس ترين مراحل احداث مزرعه است كه بايد با توجه به موقعيت جغرافيايي ، اقليمي و شرايط طبيعي در هر منطقه صورت گيرد عواملي را براي مكان يابي مزرعه بايد مد نظر قرار داد مي بايستي با نيازمندي هاي محيطي ماهي قزل آلا هم خواني داشته باشد كه شامل موارد ذيل مي شود:
1-بررسي عوامل جنبي شامل: مسائل اجتماعي ، مسائل محيط زيست و ..
به اين معنا كه وجود اين طرح باعث بروز اختلاف بين مردم منطقه مورد نظر و همچنين موجب اختلال در اكوسيستم زيست محيطي در محدوده طرح نشود با توجه به اين كه آب اكثر چشمه ها در پايين دست به مصرف كشاورزي مي رسد و تعداد بهره بردار از آب زياد است بنابراين كشاورزان بايد توجيه شوند كه نه تنها از نظر كمي دچار مشكل نمي شوند بلكه از نظر كيفي نيز آب خروجي از مزرعه براي كشت محصولات كشاورزي مناسبتر است ، همچنين احداث مزارع پرورش ماهي در مجاورت آبادي ها و مناطق روستايي ممكن است نارضايتي مردم را به دنبال داشته باشد كه اين مشكل را مي توان با مشاركت يك يا چند تن از اهالي محل و يا اشتغال آن ها در كار توليد برطرف نمود در بعضي از موارد احداث يك مزرعه ممكن است در مجاورت ( در محدوده ) مناطق حفاظت شده محيط زيست باشد و شرايط ايجاب كند
كه وضعيت طبيعي آن منطقه دست نخورده باقي بماند مانند چشم انداز آبشارها كه در اين صورت اخذ مجوز سازمان محيط زيست نيز بايد در برنامه كار قرار گيرد .
2-بررسي وضعيت مالكين زمين در محدوده طرح :
تا حد امكان بايد سعي شود زمين مذكور از منابع طبيعي باشد و در غير اين صورت مي بايست به خريد زمين اقدام نمود تا محدوده طرح از نظر مالكيت مشكلي نداشته باشد و احتمالاً مدعي و يا مدعياني باعث ركود در روند اجراي طرح نشوند
3-بررسي راه هاي دسترسي به محدوده طرح :
تامين راه ارتباطي و قابل دسترس از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيريد ، يكي در زمان ساخت مزرعه پرورش ماهي قزل آلا به منظور حمل مصالح و غيره و ديگري در زمان بهره برداري از مزرعه، در مرحله دوم مديريت و بهره برداري از مزرعه كه شامل : تامين نيازمندي هاي غذايي و دارويي ماهيان ، جابجايي كاركنان مزرعه ، فروش ماهي و خريد بچه ماهي بررسي مي شود .
4-بررسي وضعيت پستي و بلندي زمين مورد نظر :
قبل از انجام هر گونه عمليات اجرايي بايد نقشه توپوگرافي تهيه شود در اين نقشه علاوه بر عوارض طبيعي روي زمين ، حدود مساحت و وضعيت پستي و بلندي نقاط زمين نسبت به يك نقطه ثابت نيز مشخص مي شود ، بهترين شكل قرار گرفتن حوضچه ها و استخر هاي پرورش ماهي در زمين به منظور كاهش هزينه هاي عمليات خاكي ، استفاده از شكل هندسي زمين و ناهمواري هاي آن است، اين امر از خاكبرداري يا خاكريزي اضافي جلوگيري مي كند و در نتيجه هزينه احداث كاهش مي يابد.
شيب زمين در كاهش يا افزايش هزينه احداث مزرعه موثر است چنانچه زمين داراي شيب ملايم باشد بهتر است البته در شيب هاي تند نيز امكان احداث مزرعه وجود دارد ولي هزينه احداث افزايش خواهد يافت .
5-آشنايي با وضعيت سيلابي بودن محل :
محل اجراي طرح بايد از نظر احتمالي سيلابي بودن بررسي شود تا مزرعه دار با خسارت ناگهاني در اثر سيل مواجه نشود و همچنين تمهيدات لازم در اين مورد به كار برده شود، وضعيت محل احداث مزرعه بايد به گونه اي باشد كه بتوان آب را به استخر ها هدايت نمود در غير اين صورت علاوه بر هزينه سرمايه گذاري اوليه و جاري براي انتقال آب ايمني سيستم نيز تضمين نخواهد شد كه اين موضوع با تهيه نقشه توپوگرافي و پروفيل طولي مسير انتقال آب به خوبي قابل بررسي است و مي توان اين مسير و همچنين محل احداث مزرعه را از خطرات احتمالي سيلاب هاي منطقه مصون نگه داشت .
6-آشنايي با ارتفاع محل از سطح دريا :
منبع و محل هايي كه براي تكثير و پرورش ماهيان سردآبي مناسب هستند بيشتر در ارتفاعات حدود 1000 متر تا 2000 متر و يا بيشتر از سطح دريا و در رشته كوه هاي غربي و شمالي كشور واقع شده اند .
7-آشنايي با منابع تامين برق :
نزديك بودن محل اجراي مزرعه پرورش ماهي به منبع انرژي ( جريان الكتريسيته ) از محاسن محل اجرا است در واقع وقتي مزرعه در مسير برق سراسري قرار گرفته است ، باعث مي شود تا مشكلات ناشي از عدم وجود برق در مزرعه وجود نداشته باشد و باعث سهولت در انجام امور مي شود ( دسترسي به ارتباط مخابراتي براي برقراري ارتباط با بازار فروش و تهيه نهاده ها و پيگيري مشكلات غير پيش بيني شده ضروري مي باشد .)
8-آشنايي با زمين مورد نياز :
در سيستم هاي پرورش ماهيان سردآبي ( كه به صورت عمده به شكل كانال هاي بتي مستطيل شكل مي باشند ) ميزان آب مورد نياز براي احداث يك مزرعه به ظرفيت 20 تني به كيفيت آب بستگي دارد و به طور متوسط حدود200-150 ليتر آب در ثانيه مورد نياز مي باشد ولي مسئله به ميزان دماي آب و اكسيژن محلول در آب نيز بستگي دارد . در حال حاضر براي احداث يك مزرعه 20 تني به 1000 متر مربع سطح مفيد استخر نياز است يعني در هر متر مكعب حدود 20 كيلوگرم ماهي در نظر گرفته شده است و با توجه به احداث ساختمان هاي جنبي ، انبار ها، اداري و نگهباني ،راهنماي


عبور و مرور مزرعه مذكور در محدوه اي به وسعت 2500 تا 3000 متر مربع قابل احداث خواهد بود با يك برآورد    دقيق تر و منطقي با فرمول هاي طراحي روز براي احداث يك مزرعه به منظور توليد 20 تن گوشت ماهي به 200 تا 150 ليتر آب در ثانيه در شرايط معمول نياز است ولي سيستم هاي وجود دارد كه با 30 ليتر در ثانيه و استفاده از ادوات مكانيزه و برگشت آب مي توان حدود 30 تا 40 تن ماهي استحصال نموده ( استفاده از روشهاي مديريتي )
لذا براي توجيه مكاني احداث مزراع پرورش ماهي مي بايستي منابع آب مناسب جهت پرورش ماهي را نيز بشناسيم و از معايب و مزايايي آن نيز آگاه باشيم ، منبع تامين آب جهت پرورش ماهي شامل 1- چشمه 2- قنات 3- رودخانه         4- چاه ها مي باشند كه هر كدام داراي معايب و محاسن مي باشد .
چشمه : داراي مزايايي بدين شرح مي باشد ، ميزان آب يكنواخت ، خنك ، بدون آلودگي ، با حرارتي تقريباً ثابت در نزديكي مظهر چشمه و داراي معايبي شامل ميزان گاز هاي محلول در آن مانند ازت و كمبود اكسيژن محلول و كاهش دبي آب به خصوص در ماه هاي كم آبي (شهريور تا آبان ماه) .
قنات : كيفيت آب قنات ها نيز مانند چشمه هاي سقوطي و حوضچه اي است و معايب آن ها نيز مانند چشمه ها        مي باشد.
چاه : نوسانات كم درجه حرارت آب ، نوسانات كم دبي آب ، عدم احتمال وجود بيماري هاي انگلي و عوامل بيماري زا و معايب آن مي توان به هزينه پمپاژ در چاه هاي غير آرتزين ، احتمال وجود گاز هاي مضر و احتمال كمبود اكسيژن اشاره نمود و دوره فعاليت كوتاه ( در فصل كشاورزي ).
رودخانه ها : مزاياي آن اكسيژن اشباع آب ، عدم وجود املاح محلول آهن ، عدم وجود گاز هاي مضر ، عدم نياز به پمپاژ و معايب آن نوسانات زيادي آب ، نوسانات زياد درجه حرارت آب وجود سيلاب هاي فصلي و گل آلودگي ، احتمال وجود آلودگي ناشي از فاضلاب ، احتمال وجود بيماري هاي انگلي و عوامل بيماري زا در اثر وجود ماهيان هرز رودخانه اي
* به طور خلاصه در انتخاب محل مناسب براي احداث مزرعه پرورش ماهي قزل آلا موارد ذيل بايد مد نظر قرار گيريد:
1-محل احداث از نظر توپوگرافي به نحوي بايد باشد كه آب به راحتي به استخرها هدايت و نيز از آن خارج شود
2-مزرعه به راحتي قابل دسترس باشد به ويژه در فصل سرما كه نزولات جوي زياد است
3-به منابع تامين برق نزديك باشد
4-از نظر محيطي و بهداشتي مشكلي نداشته باشد ( در معرض پساب كارخانجات نباشد )
5-مالكيت زمين مشخص باشد .
6-داراي شيب ملايم باشد .
7-در معرض ورود آب هاي هرز سطحي و سيلاب ها نباشد
8-در معرض ريزش يا فرسايش ديواره هاي تپه و كوه ها قرار نگيرد
در طراحي هر مزرعه پروش ماهي قزل آلا بايد محلي را انتخاب كرد كه مقدار آب قابل بهره برداري از آن بيشتر از حداقل تعداد مورد نياز پيش بيني شده در پروژه باشد كه بتوان در آينده مزرعه را توسعه داد .
براساس ميزان حداقل آب دهي منبع آبي ، ميزان توليد با كمي اختلاف در ارتفاعات مختلف از سطح درياها آزاد مشخص مي گردد برآورد اوليه به ازاء هر 10-7 ليتر در ثانيه آب جاري ، توليد 1.5-1 تن ماهي قزل آلا در فضاي پرورشي        100-50 متر مربع تعيين مي گردد بنابراين با افزايش ميزان آب جاري به تناسب ، افزايش توليد نيز پيش بيني مي شود .
انجام آزمايشات فيزيكوشيميايي آب نيز جهت پرورش ماهي سردآبي ضروري مي باشد .
·        مشخصات و خصوصيات ماهي قزل آلاي رنگين كمان :
ماهي قزل آلاي رنگين كمان جزء خانواده آزاد ماهيان مي باشد ، اين گونه ماهي در آب هاي سرد حاوي اكسيژن فراوان زندگي كرده و در گروه ماهيان گوشتخوار قرار مي گيرد دماي مناسب آب براي پرورش بين 18-12 درجه سانتي گراد مي باشد.
جريان دائم آب براي پرورش اين گونه ماهي ضروري است ، اين ماهي به دليل داشتن نوار قوس قزحي كه در دو طرف بدن وجود دارد به ماهي قزل آلاي رنگين كمان معروف شده است كه در هنگام بلوغ اين نوار رنگي نمايان تر مي شود .
·        توجيه مكاني براي احداث مزارع پرورش ماهيان گرم آبي :
انتخاب محل :
براي احداث مزرعه پرورش ماهي بايد به نياز هاي اوليه و عوامل موثر در سرمايه گذاري توجه كرد ، شرايط آب و هوايي منطقه ، عوارض طبيعي زمين ، امكان تامين آب در طول دوره پرورش ، دوري و نزديكي مزرعه به شهر ها و بازار مصرف از جمله عواملي هستند كه در انتخاب زمين و در نتيجه ميزان سرمايه گذاري و قيمت تمام شده محصول تاثير بسزايي دارند .بنابراين در مراحل مطالعات مقدماتي براي انتخاب مزرعه پرورش ماهي كليه عوامل موثر در سرمايه گذاري و نياز هاي مزرعه بايد از زمينه هاي مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گيريد و حتي الامكان زميني انتخاب شود كه ويژگي هاي لازم را دارا باشد .
عمده ترين عوامل موثر عبارتند از : عوامل بنيادي ، اقليمي ، منطقه اي، اقتصادي
1-عوامل بنيادي :
از جمله عوامل بنيادي در انتخاب زمين آب است كه از نظر كميت و كيفيت خصوصيات خاك و وضعيت زمين و شرايط زيست محيطي اهميت دارد
آب :
مزرعه پرورش ماهي بايد در مكاني ساخته شود كه آب مورد نياز قابل تامين باشد ، منابع تامين آب مي تواند حاصل از آب هاي جاري دائمي يا فصلي ، آب هاي زير زميني ( چشمه و قنات و چاه ) باشد .
كيفيت و كميت آب براي پرورش ماهي از جمله عمده ترين و موثرترين عوامل براي ايجاد مزرعه است، احداث مزرعه بدون در نظر گرفتن آب مورد نياز و مناسب ( كميت و كيفي ) به نحوي كه در مرحله آبگيري و طول دوره پرورش قابل تامين باشد كاري اشتباه است .
ميزان آب مورد نياز براي هر هكتار استخر گرم آبي براي جبران نفوذ 2 الي 3 ليتر در ثانيه در هكتار با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و خصوصيات نفوذ پذيري خاك متغير است از لحاظ خصوصيات فيزيكوشيميايي نيز بايد شرايط آب متناسب با نياز هاي ماهيان پرورشي باشد كه آزمايشگاه تعيين كننده وضعيت آب خواهد بود .
    خاك :
استخر هاي پرورش ماهيان گرم آبي به صورت خاكي ساخته مي شوند بنابراين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بايد مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار گيرد از عمده ترين عوامل موثر : ميزان نفوذ پذيري خاك ، PH و غني بودن خاك و وضعيت زمين و شناسايي عوارض طبيعي از نظر پستي و بلندي
اغلب زمين هايي كه از نظر كشاورزي درجه سه محسوب مي شوند و داراي محدوديت هاي از نظر كشاورزي هستند   مي توانند به پرورش ماهي اختصاص داده شوند و زمين هايي مرغوب توليد بالاتر است بررسي پستي و بلندي و عوارض موجود در زمين از لحاظ شيب اراضي مورد بررسي قرار مي گيريد و معمولاً با شيب مناسب براي احداث مزرعه مناسب تر است.
2-عوامل اقليمي :
براي انتخاب محل مناسب براي احداث مزرعه پرورش ماهي بررسي و مطالعه و شناخت شرايط آب و هوايي كه در واقع شناخت اقليم منطقه مي باشد شامل درجه حرارت ، ميزان تبخير سطحي و ساعات آفتابي ، ميزان رطوبت دما كه هر كدام اثر مثبت يا منفي در ميزان تبخير دارد بررسي مي شود .


عوامل منطقه اي :
در انتخاب محل احداث مزارع بايد به عدم مجاورت زمين با منابع آلودگي زا رعايت عوامل زيست محيطي در منطقه ، سيل گير نبودن زمين ، امكان تامين نياز هاي مزرعه در محل و تسهيلات ارتباطي و آب و برق بايد مورد توجه قرار گيرد.
3-عوامل اقتصادي :
زمين و محل مزرعه بايد داراي ويژگي هايي باشد كه سرمايه گذاري در آن اقتصادي باشد اين ويژگي ها عبارتند از : عوارض طبيعي زمين ( پستي و بلندي ) ، آب رساني ، تامين نيروي انساني ، دوري و نزديكي به بازارهاي مصرف ، امكان توسعه و تامين نهاده هاي مورد نياز و تامين بچه ماهي كه اين عوامل نقش اساسي در موفقيت طرح توليدي خواهد داشت در انتخاب محل به منظور احداث مزرعه پرورش ماهي ، پارامتر هاي مهم كيفي در حوزه آب و خاك و خصوصيات زمين نقش دارد كه بايد مورد بررسي قرارگيرد ، بررسي منبع آب مورد نياز از لحاظ خصوصيات فيزيكوشيميايي( كيفيت) و مقدار آب ( كميت ) بررسي زمين از نظر توپوگرافي ، شيب ، مالكيت ، جاده دسترسي ، منبع انرژي ، وضعيت سيلاب در محل و ... بررسي عوامل جنبي مانند مسائل زيست محيطي ، مسائل اجتماعي ، عدم تداخل با طرح هاي مشابه در محل و ساير طرح ها
·        انتخاب الگوي كشت متناسب وسيستم نيمه متراكم و متراكم :
پس از انتخاب محل مناسب با مد نظر داشتن بخش هاي اساسي مورد نياز يك مزرعه و ارتباط لازم بين اين بخش ها طرح جانمايي تهيه شود و از نظر مسائل سازه اي و هيدروليكي ، طراحي مربوط به كانال هاي آب رسان و تخليه و ابنيه مربوط و نحوه آبگيري و استخر هاي پرورش و بچه ماهي صورت گيرد .
بررسي منابع آب :
خصوصيات فيزيكي آب :
 
دماي آب يكي از مهمترين فاكتورهاي زيستي در محيط زندگي ماهيان مي باشد دماي مناسب آب براي پرورش ماهيان         گرم آبي 30-18 درجه سانتي گراد است پائين آمدن دماي آب موجب كاهش رشد و عدم اقتصادي بودن خواهد شد و دماي ايده آل حدود 25 درجه سانتي گراد مي باشد .
شفافيت آب استخر هاي پرورش ماهيان گرم آبي معمولاً نبايد از 30 سانتي متر بيشتر باشد كدورت زياد آب مانع نفوذ نور خورشيد در اعماق آب شده و در نتيجه از رشد زي شناوران جلوگيري مي كند .
خصوصيات شيميايي آب : اكسيژن محلول در آب ممكن است حتي از درجه حرارت و كيفيت آب حساس تر باشد كپور ماهيان تاحدودي در مقابل شرايط نامناسب اكسيژن محلول در آب بردبار بوده و تا 3 ميلي گرم در ليتر اكسيژن را به خوبي تحمل مي نمايند.
ميزان گاز كربنيك مجاز در آب پرورش ماهيان گرم آبي مي بايستي از 10 ميلي گرم در ليتر كمتر باشد ميزان PH مناسب براي پرورش ماهيان گرم آبي حدود 8.5 الي 7 مي باشد
كميت آب :
ميزان آب مورد نياز ر يك دوره پرورش با توجه به شرايط آب و هوا و ميزان تبخير و نفوذ آب از استخر هاي خاكي و سطح استخر ها محاسبه مي شود همچنين در طول دوره پرورش براي جبران تبخير و نفوذ آب معادل 3-2 ليتر در ثانيه در هكتار متغير است .
بهتر است زمين مورد نظر براي فعاليت هاي پرورش ماهي ، داراي امكان آبگيري يا تخليه استخر ها به صورت ثقلي باشد در غير اين صورت استفاده از پمپاژ براي آبگيري و تخليه استخر ها موجب افزايش هزينه مي شود ( همچنين اگر شيب اراضي زياد باشد ، هزينه تسطيع اراضي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و چه بسا توجيه اقتصادي طرح را با مشكل مواجه سازد ، روش پرورش در مزارع پرورش ماهيان گرم آبي يه صورت پلي كالچر ( پرورش چند گونه اي ) مي باشد كه از تمام امكانات غذاي سطوح مختلف آب استفاده شود .
كپور ماهيان به دليل طيف گسترده اي كه در سازگاري با محيط هاي گوناگون دارند و همچنين ويژگي هاي تغذيه اي آن ها در بيشتر نقاط كشور پرورش داده مي شوند ولي بهترين مكان براي پرورش ، مناطقي است كه حداقل 4 تا 5 ماه از سال دماي آب حدود 25 درجه سانتي گراد در استخر ها باشد .
توجيه مكاني مجتمع هاي پرورش ماهي در استان :
با مد نظر قرار دادن مطالب عنوان شده در خصوص مكان يابي مزارع منفرد ، پس از توجيه و بازديد اوليه كه توسط كارشناس مطالعات و طرح در اداره مهندسي آبزيان جهت احداث پروژه مجتمع پرورش ماهي ، طرح به صورت پيشنهادي و رعايت مسائل زيست محيطي ماهي جهت مطالعات اوليه به مهندسين مشاور طبق ضوابط ( داشتن رتبه سازمان مديريت و برنامه ريزي ) واگذار مي گردد .
ضمناً پروژه هايي براي مطالعات به مهندسي مشاور پيشنهاد و حول مي گردد كه داراي آب مناسب ، دبي بالا و زمين مناسب با تناژ ( توليد ) بالا باشد ، هدف از اين كار جلوگيري از مهاجرت روستائيان ، كوچ عشاير ، اشتغالزايي ، توليد گوشت سفيد         ( ماهي ) كاهش هزينه هاي اوليه ساخت براي تعداد بيشتري استخر پرورش ماهي ، خدمات رساني به مناطق دور افتاده و محروم استان ، افزايش سطح درآمد روستائيان و عشاير ، توليد اشتغال دوبرابري جانبي ، استفاده بهينه از آب و زمين جهت توليد با ظرفيت بالا .
پس از انجام مطالعات و تحويل دفترچه هاي مطالعاتي و تاييد نهايي توسط كارشناسان ذيربط شيلات و مديريت شيلات طرح طي مراحل قانوني جهت گرفتن اعتبارات عمراني براي ساخت و ساز و تاسيسات زير بنايي ( بند انحرافي كانال آبرسان اصلي ، تسطيع زمين ، كانال آبرسان فرعي،زهكش اصلي ، زهكش فرعي ، نصب دريچه هاي فرعي و اصلي و .. ) و تبادل موافقتنامه با استانداري مطرح مي گردد در صورت تامين اعتبار و مبادله موافقتنامه مراحل انجام مناقصه و تعيين پيمانكار توسط كميسيون مناقصات سازمان جهاد كشاورزي به شركت واجد الشرايط طبق ضوابط واگذار مي گردد .